Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza

W ramach realizacji projektu pn. „Wyposażenie pracowni rejestracji, digitalizacji i archiwizacji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i regionu Pogórza” Dom Kultury w Tuchowie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu wyszczególnionego w załącznikach nr 1-4, zgodnie
z opisanymi minimalnymi parametrami sprzętu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane dostawy oraz na wybrane pozycje z poszczególnych dostaw.

Ofertę należy przesłać e-mailem: [email protected] (skan podpisanej oferty – odpowiednio załączniki nr 1-4 oraz odpowiednio wypis z rejestru KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej) lub oryginał oferty pocztą tradycyjną na adres:

Dom Kultury w Tuchowie

ul. Chopina 10

33-170 Tuchów

w terminie do 28 lipca 2023 r.

Wymagane terminy:

– wybór dostawcy i podpisanie umowy – sierpień 2023 r.

– realizacja zamówienia/ dostawa: max. 15 września 2023 r.

– termin płatności: przelew 14 dni po realizacji dostawy i wystawieniu faktury VAT