REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KULTURALNY KRAM

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: dktuchow.pl, dalej Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM, przez podmioty, w tym konsumentów nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM.
 3. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM, działający pod adresem dktuchow.pl, prowadzony jest przez: Dom Kultury w Tuchowie z siedzibą ul. Chopina 10,
  33-170 Tuchów, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1, NIP: 873 21 58 118, REGON: 850341148.
 1. DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 2. Dom Kultury w Tuchowie z siedzibą ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1, NIP: 873 21 58 118, REGON 850341148 – podmiot prowadzący Sklep Internetowy i stacjonarny KULTURALNY KRAM.
 3. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Dom Kultury w Tuchowie poprzez stronę internetową dktuchow.pl
 4. Klient – podmiot, w tym Konsument – nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM.
 5. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Zamówienie – oferta nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM, kierowana przez Klienta do Domu Kultury w Tuchowie, zgodnie z Regulaminem.
 8. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Domu Kultury w Tuchowie, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dom Kultury w Tuchowie za pośrednictwem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową brutto każdego z nich.
 2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
 3. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM otrzymując Zamówienie, działa w zaufaniu, iż:
  a) Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
 6. b) dane i informacje, które Klient podaje Sklepowi Internetowemu KULTURALNY
  KRAM są zgodne z prawdą;
  c) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy
 7. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym KULTURALNY KRAM: telefonicznie pod numerem 14 652 54 36, drogą e-mailową [email protected] oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie dktuchow.pl.
 8. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:  (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. TOWARY
 2. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM do sprzedaży zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach, tj.: kolorze i materiałach,
  z jakich został wykonany oraz rozmiarach.
 3. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży stanowi własność Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towar prezentowany na fotografiach w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM jest przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i jest przedstawiony w sposób najbliższy jego faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.
 1. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę internetową dktuchow.pl
 3. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymaga podania podstawowych danych umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, liczbę, za cenę wskazaną na stronie internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością, w tym poprzez kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient wybiera również sposób płatności i adres dostawy. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności i adresu dostawy Klient, poprzez naciśnięcie „KUPUJĘ I PŁACĘ”, wysyła Zamówienie do Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty kupna wybranego Towaru zgodnie
  z cennikiem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
 5. Klient, po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem liczby, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM i zgodnie
  z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia Umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru, jego liczby, ceny i kosztów dostawy.
 6. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
 7. Koniecznym warunkiem realizacji Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  W przypadku wadliwych danych Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
 8. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM jest cena Towaru zgodna z cennikiem w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 1. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
 2. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy. Informacja o kosztach dostawy znajduje się na stronie Sklepu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
 4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Sklep Zamówienie.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient Sklepu Internetowego może dokonać płatności za Towary PRZELEWEM BANKOWYM w ciągu 3 dni od daty złożenia Zamówienia;
 2. Realizacja Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu:
  Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Tuchów, nr konta: 17 8627 0001 2002 9000 2834 0009.
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
 4. Zamówienie uznane zostanie za wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, w każdym przypadku gdy:
 5. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto Sklepu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta;
 6. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia.
 • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską UPS.
 2. Maksymalny czas realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.
 3. Do czasu realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM należy doliczyć 3 dni robocze na doręczenie Towaru przez firmę kurierską UPS.
 4. Wszyscy Klienci będą informowani e-mailem o aktualnym stanie realizacji Zamówienia.
 5. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM za pośrednictwem poczty e-mail na adres:[email protected]. Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy sprzedaży
  z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym KULTURALNY KRAM w Domu Kultury w Tuchowie. W takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem, odbierając go w sklepie, a odbiór Towaru przez Klienta ze Sklepu jest równoznaczny
  z potwierdzeniem przez niego, że ani opakowanie, ani Towar nie były uszkodzone
  (nie posiadały wad jawnych).
 7. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.
 1. REKLAMACJA ORAZ ZWROT/WYMIANA TOWARU
 2. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 3. W szczególności Sklep Internetowy KULTURLNY KRAM odpowiada za wady fizyczne Towaru istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Klient składając reklamację, ma możliwość skorzystania z Formularza reklamacji Towaru.
 6. W przypadku Reklamacji Sklep Internetowy KULTURLNY KRAM zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i Formularzem reklamacji Towaru, na adres Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, z dopiskiem „REKLAMACJA KULTURALNY KRAM”.
 7. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. W przypadku uznania reklamacji Towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Klienta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, wówczas Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM,
  w uzgodnieniu z Klientem, zwróci mu równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w pkt. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
 10. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres
  email: [email protected]
 11. Klient ma prawo do zwrotu/wymiany Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 12. Zwrotu/wymiany Towaru Klient może dokonać na Formularzu zwrotu/wymiany Towaru.
 1.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. 2020 poz. 287), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący
  w niezmienionym stanie.
 3. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z Formularza
  odstąpienia od umowy.
 4. Formularz odstąpienia od umowy należy przesłać do siedziby SKLEPU INTERNETOWEGO KULTURALNY KRAM w Domu Kultury w Tuchowie na adres: [email protected]
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM.
 6. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży, odesłać Towar, wraz z Formularzem odstąpienia od umowy oraz dowodem zakupu, na adres: Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów z dopiskiem „ZWROT KULTURALNY KRAM”. Klient może też w powyższym terminie osobiście dostarczyć Towar do sklepu stacjonarnego w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów wraz z Formularzem odstąpienia od umowy, dowodem zakupu oraz z podaniem numeru zamówienia internetowego. W przypadku gdy Klient nie posiada własnego Formularza odstąpienia od umowy, pracownik sklepu udostępni taki Formularz, który Klient wypełni w jego obecności.
 7. Przekroczenie 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot należności odbędzie się w sposób wskazany w Regulaminie.
 1. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
 2. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
 3. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 4. zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy;
 5. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
 6. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego                      z żadnymi kosztami.
 7. Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM dokona zwrotu płatności z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • DANE OSOBOWE
 1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym KULTURALNY KRAM
  (w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 2. Klienci Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM oraz pozostali użytkownicy strony internetowej dktuchow.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony dktuchow.pl oraz Sklepu Internetowego KULTURALNY KRAM, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Tuchowie, adres: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].
 4. Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, zaznaczając formatkę. Zaznaczenie formatki jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z brakiem zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest to traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży ani realizacji Zamówienia).
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta przez Dom Kultury w Tuchowie zależy od rodzaju i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać
  z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania – wtedy m. in. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej Domu Kultury w Tuchowie.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów.
  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. Dane Klienta mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne.
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Domem Kultury w Tuchowie prowadzącym Sklep Internetowy KULTURALNY KRAM w języku polskim
  i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez przekazanie Klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z Towarem paragonu/faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe,
  w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, liczbę nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.
 2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci internetowej oraz korzystania z urządzeń
  i oprogramowania koniecznego do wyświetlania stron www.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy
  z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres: [email protected]
 4. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
 5. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie dktuchow.pl przysługują Sklepowi Internetowemu KULTURALNY KRAM. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020 roku.
 7. Załącznikami do regulaminu są:
 • Formularz reklamacji Towaru,
 • Formularz zwrotu/wymiany towaru,
 • Formularz odstąpienia od umowy.